Idiom iOS app

Học ngoại ngữ nâng cao

Đọc những gì bạn yêu thích, giữ lại những gì bạn cần

Đọc những gì bạn ❤️ yêu thích

Đọc bất cứ nội dung gì trên web. Nhấn vào bất kỳ từ nào để nhận trợ giúp.

Giữ lại 🎒 những gì bạn cần

Chỉ lưu ngôn ngữ mà bạn cần để dễ dàng học và sử dụng.