Kriegsjahren

Phrases and example sentences

letzten Kriegsjahren

In den letzten Kriegsjahren 1944/45 war er Soldat.

In den letzten Kriegsjahren war es 18 Baracken groß.

In den letzten Kriegsjahren wurde er als Soldat eingezogen.

ersten Kriegsjahren

In den ersten Kriegsjahren flog er in der No.

Die Arbeiten führten in den ersten Kriegsjahren zum Erfolg.

In den ersten Kriegsjahren arbeitete er in einer Pressekompanie.