Punktgleichheit

Phrases and example sentences

Punktgleichheit zählte

Bei Punktgleichheit zählte der direkte Vergleich.

Punktgleichheit entscheidet   (Tie decides)

Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz.

Bei Punktgleichheit entscheidet die Direktbegegnung.

Punktgleichheit entschied

Bei Punktgleichheit entschied die Punktdifferenz.

Bei Punktgleichheit entschied das Korbverhältnis.

Punktgleichheit zweier

Bei Punktgleichheit zweier Mannschaften entschied der direkte Vergleich.

Bei Punktgleichheit zweier Mannschaften zählt zuerst der direkte Vergleich zwischen diesen.