Xem thêm: Ethiopian recorder grounded

Addis Ababa trong tin tức

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019