Xem thêm: trainee frigate categorically

Adelaide trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018