Xem thêm: Qatar Tehran United Arab Emirates

Arab trong tin tức

Hợp tác

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019