Xem thêm: Qatar Euphrates United Arab Emirates

Arab trong tin tức

Ví dụ collocations

Arab League Liên đoàn Ả Rập
Arab Spring Mùa xuân Ả Rập
Arab world thế giới Arab
Arabia and the United Arab Ả Rập và Ả Rập
United Arab Emirates UAE Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019