Xem thêm: Boris Johnson sideline negotiator

Brussels trong tin tức

Ví dụ collocations

Brussels asking Brussels hỏi
Brussels on Thursday Brussels vào thứ năm
NATO headquarters in Brussels Trụ sở NATO tại Brussels
letter to Brussels thư gửi Brussels
meeting in Brussels cuộc họp tại Brussels

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018