Xem thêm: mortem Notre Dame hormone

Catholic trong tin tức

Ví dụ collocations

Catholic church Nhà thờ Công giáo
Catholic school Trường công giáo
Roman Catholic Church nhà thờ Công giáo La Mã
most senior Catholic Công giáo cao cấp nhất

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019