Xem thêm: sectarian bombing Sunday

Easter trong tin tức

Ví dụ collocations

Easter Sunday attacks Phục sinh chủ nhật tấn công
Easter Sunday bombings Phục sinh chủ nhật
Easter worshippers Tín đồ phục sinh
Sri Lanka on Easter Sunday Sri Lanka vào Chủ nhật Phục Sinh
attacks on Easter Sunday các cuộc tấn công vào Chủ nhật Phục Sinh

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019