Xem thêm: offshoot patrol zone

Euphrates trong tin tức

Ví dụ collocations

Euphrates River in northern Syria Sông Euphrates ở miền bắc Syria
Euphrates Shield and Olive Branch Euphrates Shield và Olive Branch
Syria east of the Euphrates Syria phía đông của Euphrates
east of Euphrates phía đông của Euphrates
east of the Euphrates River phía đông sông Euphrates

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018