Xem thêm: cheap fighter collusion

February trong tin tức

Ví dụ collocations

early February đầu tháng hai
last February cuối tháng hai
late February cuối tháng hai
through February đến tháng hai
until February cho đến tháng hai

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018