Xem thêm: customer transparency ocean

India trong tin tức

Ví dụ collocations

China and India Trung Quốc và Ấn Độ
India-Pakistan war Chiến tranh Ấn Độ-Pakistan
India and China Ấn Độ và Trung Quốc
across India trên khắp Ấn Độ
between India and Pakistan giữa Ấn Độ và Pakistan

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018