Xem thêm: June September December

July trong tin tức

Ví dụ collocations

1 July 1 tháng 7
Fourth of July Thứ tư của tháng bảy
July this year Tháng 7 năm nay
early July đầu tháng 7
end of July cuối tháng 7

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018