Xem thêm: July January member

June trong tin tức

Ví dụ collocations

12 June 12 tháng 6
end of June cuối tháng Sáu
last June cuối tháng 6
late June Cuối tháng sáu
until June cho đến tháng Sáu

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2018

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018