Xem thêm: cathedral unofficial redact

Macron trong tin tức

Ví dụ collocations

Emmanuel Macron of France Emmanuel Macron của Pháp
French President Emmanuel Macron Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
Mr Macron Ông Macron
President Emmanuel Macron says Tổng thống Emmanuel Macron nói
President Macron Tổng thống Macron

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018