Xem thêm: mosque extremist religious

Muslim trong tin tức

Ví dụ collocations

Muslim Brotherhood Huynh đệ Hồi giáo
Muslim communities Cộng đồng Hồi giáo
Muslim community Cộng đồng Hồi giáo
Muslim countries Các nước Hồi giáo
Muslim holy Thánh đạo Hồi
Muslim women Phụ nữ Hồi giáo
Shia Muslim Hồi giáo Shia
Sunni Muslim Hồi giáo Sunni
anti-Muslim chống Hồi giáo
other Muslim người Hồi giáo khác

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018