Xem thêm: United Arab Emirates Georgia Assange

Oklahoma trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019