Xem thêm: United Arab Emirates Hyderabad Volodymyr Zelensky

Oklahoma trong tin tức

Ví dụ collocations

Oklahoma City Thunder Sấm sét thành phố Oklahoma

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019