Xem thêm: emphysema underreported Mediterranean

Tripoli trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019