Xem thêm: Vietnam Wednesday vogue

Vietnamese trong tin tức

Ví dụ collocations

Vietnamese businesses Doanh nghiệp việt nam
Vietnamese companies Công ty việt nam
Vietnamese government Chính phủ việt nam
Vietnamese nationals Quốc tịch việt nam
Vietnamese people con người Việt Nam

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018