Xem thêm: Korean Peninsula unrest firing

abate trong tin tức

Ví dụ collocations

show no sign of abating không có dấu hiệu giảm

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019