Xem thêm: crown prince monarchy emperor

abdicate trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018