Xem thêm: Meghan monarchy reign

abdication trong tin tức

Ví dụ collocations

historic abdication thoái vị lịch sử

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019