Xem thêm: cruise ship debris flight

aboard trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018