Xem thêm: cruise ship survivor overcrowd

aboard trong tin tức

Ví dụ collocations

157 people aboard 157 người trên tàu
aboard Air Force One trên chiếc Air Force One
aboard a cruise ship trên tàu du lịch
aboard the Diamond Princess trên tàu công chúa kim cương
passengers aboard hành khách trên tàu

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018