Xem thêm: bill rape bipartisan

abortion trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018