Xem thêm: bill rape bipartisan

abortion trong tin tức

Ví dụ collocations

abortion access truy cập phá thai
abortion rights quyền phá thai
anti-abortion chống phá thai
ban on abortion cấm phá thai
banning abortion cấm phá thai

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018