Xem thêm: consumer clean import

additional trong tin tức

Ví dụ collocations

additional forces lực lượng bổ sung
additional information thông tin thêm
additional security bảo mật bổ sung
additional tariffs thuế quan bổ sung
additional troops to the Middle thêm quân vào Trung

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018