Xem thêm: advise pleased soon

advice trong tin tức

Ví dụ collocations

expert advice Lời khuyên chuyên gia
legal advice tư vấn pháp lý
safety advice Lời khuyên an toàn
travel advice tư vấn du lịch

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018