Xem thêm: dupe criterion agriculture

affirm trong tin tức

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018