Xem thêm: crop diagnose affirm

agriculture trong tin tức

Ví dụ collocations

agriculture and forestry Nông lâm nghiệp
agriculture ministry bộ nông nghiệp
agriculture sector ngành nông nghiệp

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018