Xem thêm: function individual conflict

analysis trong tin tức

Ví dụ collocations

DNA analysis Phân tích DNA
according to an analysis theo một phân tích
according to analysis theo phân tích
analysis shows phân tích cho thấy
forensic analysis phân tích pháp y

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2018