Xem thêm: mayoral irregularity NATO

annul trong tin tức

Ví dụ collocations

annulled the results hủy bỏ kết quả
result was annulled kết quả bị hủy bỏ

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018