Xem thêm: clearance plaintiff employer

applicant trong tin tức

Ví dụ collocations

female applicants ứng viên nữ
qualified applicants ứng viên đủ điều kiện
visa applicants người xin visa

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018