Xem thêm: spire theaters rebalancing

architecture trong tin tức

Ví dụ collocations

architecture now carries influences kiến trúc bây giờ mang ảnh hưởng

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018