Xem thêm: unlawful humanitarian cannabis

artificial intelligence trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018