Xem thêm: exhibition merchant award

artist trong tin tức

Ví dụ collocations

American artist Nghệ sĩ người Mỹ
local artist nghệ sĩ địa phương
other artists nghệ sĩ khác
street artist Banksy nghệ sĩ đường phố Banksy
year-old artist nghệ sĩ năm tuổi

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018