Xem thêm: acquisition whistleblower unilateral

assert trong tin tức

Ví dụ collocations

asserting that the TRNC khẳng định rằng TRNC

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018