Xem thêm: cricket plume rugby

auction trong tin tức

Ví dụ collocations

auction house nhà đấu giá
one-week repo auction đấu giá repo một tuần
prior to the auction trước khi đấu giá
sell at auction bán đấu giá
week repo auction rate tỷ lệ đấu giá repo tuần

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018