Xem thêm: bailout recession tribunal

austerity trong tin tức

Ví dụ collocations

austerity measures biện pháp thắt lưng buộc bụng
austerity policies chính sách thắt lưng buộc bụng
austerity programme chương trình thắt lưng buộc bụng

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018