Xem thêm: Iowa census immune

authoritarian trong tin tức

Ví dụ collocations

authoritarian government chính quyền độc tài
authoritarian leader lãnh đạo độc đoán
authoritarian regimes chế độ độc tài
authoritarian rule chế độ độc đoán
more authoritarian độc đoán hơn

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018