Xem thêm: United Arab Emirates broker Tripoli

barrage trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018