Xem thêm: imminent republican contempt

bipartisan trong tin tức

Ví dụ collocations

bipartisan border biên giới lưỡng đảng
bipartisan group nhóm lưỡng đảng
bipartisan support hỗ trợ lưỡng đảng
drew bipartisan vẽ lưỡng đảng

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018