Xem thêm: outside full reason

black trong tin tức

Ví dụ collocations

black and white đen và trắng
black hole hố đen
black man người da đen
black people người da đen
black students học sinh da đen

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018