Xem thêm: bombing Sri Lanka explosive

bomb trong tin tức

Ví dụ collocations

World War Two bomb Bom chiến tranh thế giới thứ hai
atomic bomb bom nguyên tử
bomb-making chế tạo bom
bomb attack tấn công bom
petrol bombs and bricks bom xăng và gạch

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018