Xem thêm: thigh waist stroke

breast trong tin tức

Ví dụ collocations

breast cancer ung thư vú
breast tissue Miến khăn giấy

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018