Xem thêm: ceasefire signing July

broker trong tin tức

Ví dụ collocations

US-brokered ceasefire Ngừng bắn do Mỹ làm trung gian
broker a longer-term môi giới dài hạn
deal brokered thỏa thuận môi giới

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018