Xem thêm: alternative protocol award

category trong tin tức

Ví dụ collocations

Bahamas as a category Bahamas là một thể loại
category 5 storm bão cấp 5
four categories bốn loại
other categories danh mục khác
product category danh mục sản phẩm

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018