Xem thêm: notre spire dame

cathedral trong tin tức

Ví dụ collocations

Gothic cathedral Nhà thờ gothic
Notre-Dame cathedral Nhà thờ Đức Bà
Notre Dame cathedral in Paris Nhà thờ Đức Bà ở Paris
cathedral on Monday nhà thờ vào thứ hai
year-old cathedral nhà thờ năm tuổi

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019