Xem thêm: citizenship authoritarian rationale

census trong tin tức

Ví dụ collocations

census data dữ liệu điều tra dân số
citizenship question to the census câu hỏi về quyền công dân
question to the 2020 census câu hỏi cho cuộc điều tra dân số năm 2020

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018